• 今日66折
 • 天天BUY
滿千送百

囝仔王子 Gínná Ôngchú

 • 定價:380
 • 優惠價:79300
 • 優惠期限:2021年06月30日止
 • 使用購物金最高可抵100詳情
 • 運送方式:
 • 臺灣與離島
 • 海外
 • 可配送點:台灣、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖
 • 可取貨點:台灣、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖
載入中...
 • 分享
 

內容簡介

 此着是我个秘密。伊真簡單。用心看即看有。上切要个、目周看無。
 Che tō sī góa ê pì-bi̍t. I chin kán-tan. Iōng sim khòaⁿ chiah khòaⁿ ū. Siōng chhiat-iàu ·ê, ba̍k-chiu khòaⁿ bô.
 
 ◎囝仔王子是一本古錐閣深个囝仔册、嗎是無國界个文學經典、希世之寶。
 ◎用真口語个台語、讀着真水氣。不免煩惱看無・听無。
 ◎白話字甲漢字台文二个板本藏做堆、乎咱通對無仝角度來見証台灣話个美麗。
 
 「死活卜那會知?」
 
 咱朗八做囝仔。真可惜大漢了後定定共細漢時个好賢甲神秘放袂記得。大人看重个是權勢・虛花・地位・學問・錢財、者个目周看會着个物件。上真、上正个、定定用目周看袂着、像講愛情・友情・對人个疼・對國家个疼……等等。
 
 咱那治人生个過程中抵着撻碍・想袂開、會凍共只本册宅來掀掀レ、听汝心內个声、亜是去看日頭落山。凡世就會得着解放。
 
 「台灣話个美麗」
 
 只本册內底其實有二本樵全个册。朗仝欵是《囝仔王子》个故事、嗎朗仝欵是台文。着是對正手平掀開有水冬冬个羅馬字台文。不免煩惱台文漢字看無、嗎是學羅馬字个好家私。那對倒手平掀、着有足水・足好讀个台灣在來漢字台文。大部份个台語人看恰慣勢。
 
 咱希望只本册不那乎讀者通享受着囝仔王子只本古錐閣深个囝仔册、閣會凍乎人宅來學台語・學台文。
 
 ◎ Gínná Ôngchú sī chi̍t pún kó͘-chui koh chhim ê gín-ná chheh, mā sī bô kok-kài ê bûn-ha̍k keng-tián, hi sè chi pó.
 ◎ Ēng chin kháu-gí ê Tâi-gí, tha̍k tio̍h chin súi-khùi. M̄ bián hoân-ló khòaⁿ bô, thiaⁿ bô.
 ◎ Pe̍h-ōe-jī kap Hàn-jī Tâi-bûn nn̄g ê pán-pún khǹg chò tui, hō͘ lán thang ùi bô kāng kak-tō͘ lâi kiàn-chèng Tâi-oân-ōe ê bí-lē.
 
 “Sí oa̍h, beh nah ē chai?”
 
 Lán lóng bat chò gín-ná. Chin khó-sioh tōa-hàn liáu-āu tiāⁿ tiāⁿ kā sè-hàn sî ê hò͘ⁿ-hiân kap sîn-pì pàng bē kì ·tit. Tōa-lâng khòaⁿ tiōng ê sī koân-sè, hi-hoa, tē-ūi, ha̍k-būn, chîⁿ-châi - chia ê ba̍k-chiu khòaⁿ ē tio̍h ê mi̍h-kiāⁿ. 
 
 Siōng chin, siōng chiàⁿ ê, tiāⁿ tiāⁿ ēng ba̍k-chiu khòaⁿ bē tio̍h, chhiūⁿ kóng ài-chêng, iú-chêng, tùi lâng ê thiàⁿ, tùi kok-ka ê thiàⁿ... téng téng.
 
 Lán nā tī jîn-seng ê kòe-têng tiong tú tio̍h that-gāi, siūⁿ bē khui, ē tàng kā chit pún chheh the̍h lâi hian hian ·le, thiaⁿ lí sim-lāi ê siaⁿ, ā sī khì khòaⁿ ji̍t-thâu lo̍h soaⁿ. Hoān-sè chiū ē tit tio̍h tháu-pàng.
 
 “Tâi-oân-ōe ê bí-lē”
 
 Chit pún chheh lāi-té kî-si̍t ū nn̄g pún chiâu-chn̂g ê chheh. Lóng kāng khoán sī “Gínná Ôngchú” ê kò͘-sū, mā lóng kāng khoán sī Tâi-bûn. Tiō sī ùi chiàⁿ chhiú pêng hian khui ū súi tang tang ê Lô-má-jī Tâi-bûn. M̄ bián hoân-ló Tâi-bûn Hàn-jī khòaⁿ bô, mā sī o̍h Lô-má-jī ê hó ke-si. Nā ùi tò chhiú pêng hian, tiō ū chiok súi, chiok hó tha̍k ê Tâi-oân chāi-lâi Hàn-jī Tâi-bûn. Tāi-pō͘-hūn ê Tâi-gí-lâng khòaⁿ khah koàn-sì.
 
 Lán hi-bōng chit pún chheh m̄ nā hō͘ tha̍k-chiá thang hióng-siū Gínná Ôngchú chit pún kó͘-chui koh chhim ê gín-ná chheh, koh ē tàng hō͘ lâng the̍h lâi o̍h Tâi-gí, o̍h Tâi-bûn.
 

作者介紹

譯者簡介
 
莊惠平
 
 疼母語、疼主、疼父母。
 台文 BONG 報个共同發起人。
 5% 台譯計畫 MERMAID 《美人魚》翻譯者。
 
 有關編者 ― 高安勇(阿勇)
 
 食台灣米个米國囝仔。
 《阿勇台語》發起人。
 請多多指教。
 
 Iú-koan e̍k-chiá: Chng Hūi-phêng
 
 Thiàⁿ bógú, thiàⁿ Chú, thiàⁿ pēbú.
 Tâi-bûn BONG Pò kiōng-tông hoat-khí-jîn.
 5% Tâi-e̍k kè-ōe Bí-jîn-hî (Mermaid) hoan-e̍k-chiá.
 
 Iú-koan phian-chiá: Ko An-ióng (A'ióng)
 
 Chia̍h Tâioân bí ê Bíkok gínná.
 “A’ióng Tâigí” hoat-khí-jîn.
 Chhiáⁿ to to chí-kàu.
 

詳細資料

 • ISBN:9789865559816
 • 規格:平裝 / 240頁 / 14.8 x 21 x 1.3 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
 • 出版地:台灣
 

內容連載

第一章(漢字板)
 
我六歲个時、有一擺去看着一本描寫原始樹林个册、册名是《大自然个真故事》、內底有一幅誠氣派个圖。只幅圖畫个是一隻大隻莽蛇當塊吞動物。頂面着是只幅圖个Copy。

册內底寫講『大莽蛇連哺刀無哺、着共歸隻个動物吞落去、了後店店困六個月个眠來共動物消化。』
 
喜拵、密周周个樹林內底只欵恐怖个代志乎我直直想、尾手手賤着舉一枝彩色个鉛筆、畫我個人个頭一幅圖。我个第一幅圖着像下面按呢。
 
我共我个圖展乎大人看、閣問因講只幅圖咁有共因惊着?
 
因朗應我講「一頂帽仔有省好惊个?」
 
我畫个不是一頂帽仔。是一隻莽蛇當塊消化一隻象。爲着卜乎大人了解我个意思、我着共莽蛇个腹內嗎畫出來。大人定定朗愛人解說歸大堆。我个第二幅圖着像按呢。
 
叱个大人朗苦勸我講、共看會着甲看袂着腹內个莽蛇喜二幅畫藏レ。共興趣轉向地理。歷史。算術。甲文法叱去。着是按呢、治我六歲个時、着放棄畫家只種者高尚个事業。只二幅圖个失敗乎我真失志。大人對代志不八講一下仔着了解、定定朗愛對因直直解說。此對囝仔來講、真忝。
 
不即我選別欵頭路、去學駛飛行机。世界各所在我差不多朗飛過唖。無不着、地理對我真有路用。干焦目周影一下、我着有法度分講是China也是Arizona。人那治暗時尋無路、此百面好用。
 
治人生个過程中、我甲一大堆嚴肅个人店店塊鬥陣。我治大人个中央生活者久。斟酌共因觀察。對因个見解無改變。
 
當冬我𫔘着一个看起來有略仔恰靈性个大人、着將我不時保存个第一幅圖共伊試。想卜知影講伊咁真正有智慧。不閣定定朗共我應講「此是一頂帽仔。」續落我着無甲伊講莽蛇。原始樹林。也是天星个話題。順伊个話、甲伊講Bridge。講Golf。講政治。講Necktie。了後喜个大人着真歡喜講會凍熟事一个者有話講个人。

會員評鑑 TOP

會員評鑑等級 ,共 1 位評分。

感謝您為本商品發表您的看法,這是專屬於博客來會員的發表園地。 看更多書評請前往 【讀者書評】專區

最近瀏覽商品

 

相關活動

 • 2021 語言檢定考書展| 強化語言競爭力、試題演練技巧提升,就業轉職、應試必備!在家打造教室3/5~5/31 5折起
 

購物說明

若您具有法人身份為常態性且大量購書者,或有特殊作業需求,建議您可洽詢「企業採購」。 

退換貨說明 

會員所購買的商品均享有到貨十天的猶豫期(含例假日)。退回之商品必須於猶豫期內寄回。 

辦理退換貨時,商品必須是全新狀態與完整包裝(請注意保持商品本體、配件、贈品、保證書、原廠包裝及所有附隨文件或資料的完整性,切勿缺漏任何配件或損毀原廠外盒)。退回商品無法回復原狀者,恐將影響退貨權益或需負擔部分費用。 

訂購本商品前請務必詳閱商品退換貨原則 

 • 天下文化書展
 • 圓神暢銷展
 • 書評活動

訂閱電子報

想獲得最新商品資訊,請訂閱免費電子報